Novoroční zpráva od Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

klášter Mindrolling

Mnoho pozdravů všem.

S koncem dalšího roku si znovu uvědomujeme, že žádný rok nemine, aniž by v nás nezanechal nějaké nové poznání. Každý rok přináší nové výzvy a radosti a také moudrost a zkušenost, pokud vůči nim máme otevřená srdce.

Uplynulý rok nás opravdu mnoho naučil. Pro milióny lidí byl chaotický, tragický a skličující, jiným přinesl samotu, smutek a pocit nudy. Byli jsme svědky nesmírné štědrosti, trpělivosti a přizpůsobivosti, ale také okamžiků šokujícího sobectví, zmatení, zloby a nedůvěry. Pro většinu z nás to byl rok jako žádný jiný, a ani jsme si nedovedli představit, že kdy něco takového zažijeme.

Jako praktikujícím dharmy nám uplynulý rok jasně ukázal, jak si stojíme ve své praxi a náhledu dharmy. Odjakživa víme, že dharmu praktikujeme proto, abychom ve chvílích, kdy se objeví překážky a nepříznivé podmínky, dokázali zůstávat pevní a stabilní na cestě ctnosti. Právě taková doba nám nastavuje zrcadlo a my vidíme, jak na tom jako následovníci učení Buddhy Šákjamuniho skutečně jsme.

Viděli jsme, že mnoho praktikujících využilo zkušeností tohoto roku k tomu, aby prohloubili vlastní praxi a studium a aby si význam a náhled dharmy vzali skutečně k srdci. Surovost a řezavé ostří utrpení zasáhlo srdce všech, kdo upřímně kontemplují nad cestou bódhičitty a kdo pevně střeží své sliby bódhisattvy. Tento neochvějný slib byl nejmocnějším brněním tváří v tvář zmatení, které hrozilo zaplavit nejednu mysl. Pro mnohé z vás se stala praxe jediným majákem smysluplnosti udávajícím směr ve stále rozbouřenějším světě.

Takoví praktikující využili nepříznivých okolností tohoto roku k tomu, aby prohloubili pochopení klíčového učení o čtyřech připomenutích. Když chápeme čtyři připomenutí, dokážeme vnímat pravdu dharmy a to nás chrání před zmatením a spletitostí neurotických kléš. Tato jistota dává praktikujícím nejen odvahu transformovat nepříznivé situace v inspiraci na cestě, ale také jim dodává širší perspektivu, z níž dokáží s upřímnou laskavostí a přátelstvím přistupovat k ostatním, kdo také čelí těžkostem.

Nyní, při vstupu do nového roku a dalšího cyklu, je vhodná chvíle se zastavit a upřímně pohlédnout na svůj život. Jako praktikující chápeme křehkou povahu této existence, a proto bychom se měli zamyslet také nad tím, jak vedeme svůj život a jakou cestou se chceme dále ubírat. Abychom jako praktikující postupovali na cestě, musíme kontemplovat a meditovat nad nestálostí a nejistotou tohoto života a uvidět, jak málo tuto nestálou povahu chápeme a jak se stále soustředíme směrem ven k iluzornímu světu. Teprve když toto nahlédneme, najdeme odvahu vydat se směrem, který bude v souladu s jednáním skutečného praktikujícího dharmy.

Tento rok nám bohužel také ukázal, že pokud naše každodenní praxe a oddanost slábnou, může nás strach a sebe-lpění snadno přemoci a uvrhnout rovnýma nohama zpět do samsáry.

Často se mylně domníváme, že pokud se ještě silněji přimkneme ke svým starým zvykům, ochrání nás to před utrpením světa. Je načase si uvědomit tento svůj omyl. Pokud jsme dosud svou mysl dostatečně nechránili před samsárickými způsoby myšlení, kéž své staré, omšelé návyky opustíme ještě dnes.

Se vstupem do dalšího roku věnujme své modlitby všem, kteří zemřeli, kteří trpí a všem, kdo čelí této těžké době. Věnujme také modlitby za zdraví a dlouhý život všech odvážných lidí: pracovníků v první linii, zdravotníků, učitelů a dalších, kteří neúnavně a oddaně pečují o zdraví a bezpečí druhých.

Touto cestou bych ráda poděkovala i členům naší sanghy za podporu a pomoc, kterou si během tohoto roku navzájem poskytovali. Mnozí z vás jste si vzájemně pomáhali a starali jste se o ty, kdo byli v nouzi a potřebovali podporu. Bylo skvělé vidět, jak v době, kdy se mnozí ocitli opuštění a osamocení, se naše celosvětová komunita praktikujících stala přirozeně a téměř bez úsilí pevnou oporou a základnou pro své členy.

Díky vizi, vedení a neúnavné práci Džetsün Dečhen Paldrön vznikl v tomto roce portál Dharmašrí online. Díky němu celosvětová sangha Mindrollingu mohla pokračovat v praxi a studiu navzdory tomu, že jsme se nemohli setkávat tak, jak jsme byli zvyklí. Velký dík patří Džetsünle, bez které by tento projekt nebyl možný a také celému týmu, který se na něm podílel – Lise, Zuzaně, Alexovi, Deanovi, Roarovi, Jeannie a mnoha dalším. Ráda bych zde také poděkovala všem našim skvělým dharmovým instruktorům, kteří byli oporou pro stovky studentů po celém světě. Doufáme, že tento nový způsob společného studia bude i do budoucna přinášet užitek praktikujícím.

Dík dále patří i všem členům studijního týmu Mindrol Lekše, který byl v uplynulém roce zahájen. Přes všechny nesnáze, nemožnost cestovat, pracovní povinnosti a dlouhé vzdálenosti, vytrvala většina členů tohoto týmu v praxi i studiu a společně sloužili dharmě tak, jak bylo nejvíce potřeba. Vedli studijní skupiny, organizovali podporu členů sanghy, pokračovali ve studiu online a tak dokázali, že společenství Dharmy může vzkvétat i tváří v tvář vnějším nepříznivým okolnostem.

S pohledem do budoucna by bylo bláhové promarnit letošní zkušenosti a nezamyslet se nad tím, co nám přinesly. Jakou moudrost si můžeme z uplynulého roku odnést a jak ji nejlépe uplatnit v roce 2021?

Jak s nástupem nového roku využijeme hlubší a pronikavější porozumění nestálosti, které jsme letos získali?

Upadneme zpět do svých zajetých zvykových vzorců nebo proměníme jed v nektar jako skuteční vadžrajánoví praktikující, hodní toho jména?

Využijeme bolestného a obtížného roku 2020 k individuálnímu růstu? K probuzení nového elánu a odhodlání praktikovat dharmu s takovou naléhavostí, jako by nám vzplály vlasy na hlavě?

Takové otázky bychom si měli položit s koncem roku, který si již všichni přejí mít za sebou.

Často žijeme v domnění, že praktikujeme dharmu, a teprve doba, jakou byl uplynulý rok, nás přiměje se zastavit a zeptat se: jak daleko jsme ve skutečnosti postoupili na cestě dharmy? Zejména v praxi oddanosti a útočiště?

Tyto dva aspekty Dharmy jsou samotným jádrem života praktikujícího.

Nesnáze přicházejí, ale abychom je překonali, musíme být silní. A pravá síla vzniká jen na základě duchovního poznání. Slepě se honit z místa na místo, imitovat chování praktikujícího bez rozvíjení skutečného poznání a pochopení dharmy, je velkým omylem. Pokud však praktikující rozvinul náhled dharmy a nalezl neochvějné útočiště a oddanost, snadno najde sílu zůstávat pevně ukotven ve své přirozenosti.

Oddanost přináší nejrůznější bohatství a k završení ji přivádí pravé duchovní poznání. Oddanost i poznání povstávají z meditace. Ti, kdo se cvičí v meditaci a s bdělostí sledují svou mysl, vždy naleznou sílu a neochvějný úsměv ve svém srdci i na tváři.

Když však upadneme do zajetí sebestředné mysli, přineseme sobě i druhým jen neštěstí. Nechápeme, že svou mysl můžeme použít jak k vytváření štěstí, tak k vytváření utrpení. Každý má možnost volby. V každé chvíli se přesvědčte, zda volíte sebestřednost nebo vyrovnanost a samádhí, které jsou nejhlubší úlevou a prostorem, kde rozkvétá radost a krása.

Spočíváme v uvolněném soustředění v základu vědomí? Rozvíjíme tak odvahu překročit vlastní sebestřednost?

Jako praktikující bychom měli chápat, že tento život je jen určité množství času a energie. Můžeme mu dávat různá hezká jména, mohou se nám líbit některé jeho aspekty, a jiné nikoliv. Z pohledu praktikujícího dharmy je to však velmi prosté: jde jen o to, abychom veškerý svůj čas a energii využili co možná nejlépe ve prospěch druhých.

Jde o to, abychom uprostřed zmatení rozvíjeli moudrost. Abychom projasňovali svět laskavostí a soucítěním, přinášeli radost tam, kde se zdá vše beznadějné, vnášeli jednoduchost tam, kde je vše nepřehledné, zachovávali moudrost a zdravý rozum uprostřed klamu a pošetilostí. To je jednání v souladu s Dharmou.

Kde je chaos, tam je zmatení. V takových chvílích je obzvlášť potřeba zachovávat klid. Tehdy je nejcennější moudrost. Když se život stává výzvou, je nejvíce zapotřebí všech vašich schopností. Když nás zasáhnou těžkosti, je třeba uplatnit vědomosti a obratné prostředky, které jsme si osvojili studiem a praxí. Když vás druzí obviňují, když vás nechápou, tehdy potřebujete vnitřní sílu k zachování klidu a trpělivosti. Když se věci nedějí podle vás, tehdy potřebujete vytrvalost, sílu a odvahu pokračovat a nenechat se odradit.

Kéž s takovou odvahou a hlubokou bdělostí společně vykročíme do nového roku. Kéž se poučíme z roku minulého. Kéž si všichni určíme nový směr a opustíme staré zvyky a utkvělé představy. Kéž díky čtyřem připomenutím, útočišti a oddanosti dojdou všichni skutečného poznání, síly a jasnosti. Kéž ve svém srdci neochvějně pochopíme pravdu dharmy a jednáme v souladu s ní: kéž jsme zdrojem soucítění, naděje, radosti, jednoduchosti a moudrosti.

Modlím se a přeji vám všem krásný nový rok 2021. Kéž tento rok celému světu přinese více laskavosti, vlídnosti i zdravého rozumu. Kéž nás buddhové a bódhisattvové neustále zahrnují svým požehnáním a kéž to nikdy nevzdají. Kéž dobro a štěstí zvítězí. Kéž všichni naleznou odvahu, moudrost a klid.

Džetsünla, Majumla, Dungse Rinpočhe, Džetsün Rinpočhe, Britton la i já společně se všemi mnichy, mniškami a mezinárodním týmem Mindrollingu posíláme každému z vás modlitby a přání všeho dobrého do nového roku.

Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe